انتشار مقاله های دوره 3 شماره 1

شماره 1 (پیاپی 8) از فصلنامه در سال سوم مطابق با بهار 1401 با تعداد 6 مقاله منتشر گردید. برای مشاهده مقالات می توانید به لینک زیر مراجعه فرمایید.

https://hgscaj.guilan.ac.ir/issue_836_837.html