انتشار مقاله های دوره 2، شماره 4

شماره 4 (پیاپی 7) از فصلنامه در سال دوم مطابق با زمستان 1400 با تعداد 6 مقاله منتشر گردید. برای مشاهده مقالات می توانید به لینک زیر مراجعه فرمایید.

https://hgscaj.guilan.ac.ir/issue_749_819.html