انتشار مقاله های دوره 2، شماره 3

شماره 3 (پیاپی 6)فصلنامه در سال دوم مطابق با پاییز 1400 با تعداد 6 مقاله منتشر گردید. لطفا برای مشاهده مقالات می توانید به لینک زیر مراجعه فرمایید.

https://hgscaj.guilan.ac.ir/issue_749_809.html