فصلنامه مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی در پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) نمایه گردیده است.

فصلنامه مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی در پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) نمایه گردیده است. آدرس نشریه در SID به شرح زیر می باشد:

https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=48811