کسب رتبه ب توسط فصلنامه مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی

به اطلاع پژوهشگران گرامی می رساند که فصلنامه مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی موفق به کسب رتبه ب از سوی دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گردیده است.