ورود نشریه به فرآیند ارزیابی دفتر سیاست‌گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی‌ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

نشریه مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی وارد فرآیند ارزیابی دفتر سیاست‌گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی‌ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شده و به زودی نتیحه ارزیابی اعلام خواهد شد.