نمایه شدن نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام( ISC)

نشریه مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) نمایه شد و به زودی نیز نتیجه ارزیابی نشریه توسط دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری اعلام خواهد شد. نمایه نشریه در ISC  از لینک زیر قابل مشاهده است.

لینک ISC