انتشار مقاله های دوره 1، شماره 2

شماره دوم فصلنامه در سال اول مطابق با پاییز  1399 با تعداد 6 مقاله منتشر گردید. برای مشاهده مقالات می توانید به لینک زیر مراجعه کنید.

https://hgscaj.guilan.ac.ir/issue_703_734.html