انتشار مقاله های دوره 1، شماره 1

شماره  اول فصلنامه در سال اول مطابق با تابستان  1399 با تعداد 6 مقاله منتشر گردید. برای مشاهده مقالات می توانید به لینک زیر مراجعه کنید.

https://hgscaj.guilan.ac.ir/issue_703_704.html