اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر مجید یاسوری

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه گیلان

guilan.ac.ir/~myasouri
myasouriguilan.ac.ir
0000-0002-8800-6196

h-index: 6  

مدیر مسئول

دکتر اصغر شکرگزار

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استادیار گروه جغرافیاو برنامه ریزی شهری دانشگاه گیلان

shokrgozarguilan.ac.ir
0000-0001-8398-9368

h-index: 2  

مدیر داخلی

دکتر اسماعیل آقائی زاده

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری - گروه جغرافیای دانشگاه گیلان

guilan.ac.ir/~aghaeizadeh
aghaeizadehguilan.ac.ir
0000-0001-9547-9226

h-index: 2  

اعضای هیات تحریریه

دکتر حسین اصغرپور

اقتصاد محیطی استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?asgharpur
asgharpurtabrizu.ac.ir
041-33392342
0000-0002-1440-8997

دکتر کمال امیدوار

آب و هوا شناسی استاد گروه جغرافیای دانشگاه یزد

yazd.ac.ir/people/omidvar
komidvaryazd.ac.ir
0000-0002-4956-3002

h-index: 6  

دکتر ابوالقاسم امیراحمدی

ژئومورفولوژی استاد ژئومورفولوژی دانشگاه حکیم سبزواری

www.hsu.ac.ir/geo/2018/02/08/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C/
amirahmadihsu.ac.ir
0000-0001-5559-7359

h-index: 5  

دکتر علی حاجی نژاد

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه گیلان

ahajinejadguilan.ac.ir
0000-0000-8327-9438

h-index: 6  

دکتر محمد دارند

آب و هواشناسی استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان

research.uok.ac.ir/~mdarand/en/
m.daranduok.ac.ir
08736620551
0000-0001-9254-1370

h-index: 13  

دکتر غلامرضا روشن

جغرافیای طبیعی - آب و هوا شناسی دانشیار گروه جغرافیای دانشگاه گلستان

gu.ac.ir/faculty/gh-roshan
ghr.roshangu.ac.ir
0000-0003-0474-2784

h-index: 18  

دکتر ناهید سجادیان

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز

nsajadianscu.ac.ir
0000-0002-4616-7071

h-index: 2  

دکتر محسن شاطریان

جغرافیای انسانی استاد گروه جغرافیا و اکوتوریسم دانشگاه کاشان

faculty.kashanu.ac.ir/shaterian/fa
shateriankashanu.ac.ir
0000-0002-4125-0837

دکتر فریبا کرمی

ژئومورفولوژی استاد گروه ژئومورفولوژی دانشگاه تبریز

fkaramitabrizu.ac.ir
041-33392318
0000-0002-0021-5680

h-index: 5  

دکتر مجید یاسوری

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه گیلان

guilan.ac.ir/~myasouri
myasouriguilan.ac.ir
0000-0002-8800-6196

h-index: 6  

دکتر محمدحسن یزدانی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی دانشگاه محقق اردبیلی

uma.ac.ir/cv.php?cv=300&slc_lang=fa&sid=1&mod=scv
yazdaniuma.ac.ir
0000-0001-8088-6910

h-index: 3  

اسماعیل آقائی زاده

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری - گروه جغرافیای دانشگاه گیلان

guilan.ac.ir/~aghaeizadeh
aghaeizadehguilan.ac.ir
0000-0001-9547-9226

h-index: 2  

کارشناس نشریه

کارشناس نشریه

مهسا یوسفی نیا

جغرافیا و برنامه ریزی شهری کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری- دانشگاه گیلان

mahsa.yousefiniyagmail.com
0009-0006-0116-3364