تحلیل کیفی عناصر اکوسیستم کارآفرینی صنعت مهمان‌نوازی و گردشگری (مطالعة موردی: شهرستان بندر انزلی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی- مستخرج از رساله

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گردشگری، گروه مدیریت جهانگردی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت جهانگردی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3 استاد گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران.

چکیده

نقش صنعت مهمان‌نوازی و پیوند آن با توسعه اجتماعی‌ ‌اقتصادی مقصدهای گردشگری نشان می‌دهد که توسعه آن می‌تواند یکی از ابزارهای سیاست‌گذاران جهت رسیدن به رشد اقتصادی باشد‌. از ‌این ‌رو، از آنجا که عواملی در سطح وسیع‌تر وجود دارند که بر توسعه کسب‌ و‌کارهای نوآورانه در صنعت مهمان‌نوازی و گردشگری تاثیرگذارند، باید این صنعت را از دیدگاه اکوسیستم کارآفرینی مدنظر قرار داده و همه عناصری که بر روی توسعه کارآفرینی نقش دارند مورد بررسی قرار داد. جهت شناسایی این عناصر از روش تحلیل مضمون استفاده شد و داده‌ها با استفاده از مصاحبه‌های نیمه‌عمیق از 40 نفر از متخصصان حوزه مهمان‌نوازی و گردشگری جمع‌آوری گردید. شیوه نمونه‌گیری به صورت هدفمند بوده و جهت تعیین حجم نمونه از قاعده اشباع نظری استفاده شده و با استفاده از کدگذاری کیفی، به تجزیه و تحلیل داد‌ه‌ها پرداخته شده است. بر اساس یافته‌های پژوهش، 14 عنصر اصلی و 59 عنصر فرعی برای اکوسیستم کارآفرینی مهمان‌نوازی شناسایی و مفهو‌م‌سازی شد که عناصر اصلی آن عبارتند از: «سیاست و خط‌مشی»، «فرهنگ جامعه محلی»، «تنوع قابلیت‌ها»، «آموزش»، «سرمایه انسانی»، «شبکه‌سازی»، «جریان دانش و نوآوری»، «مزیت رقابتی»، «ظرفیت نهادی»، «مدیریت مقصد»، «مدیریت برند»، «قوانین و مقررات»، «هوشمندی سرمایه‌گذاری و تامین مالی» و «بازار هدف برنامه‌ریزی شده». از آنجایی که اکوسیستم‌ها در یک بستر اجتماعی فرهنگی به صورت خودجوش شکل گرفته و وجود تعاملات و همکاری میان عناصر مختلف در این محیط منجر به توسعه مقصد می‌شود، لذا مدلی سه سطحی از اکوسیستم کارآفرینی مهمان‌نوازی و گردشگری ارائه شد تا با تقویت هر یک از عناصر در سطوح مختلف، زمینه توسعه کارآفرینی مهمان‌نوازی و گردشگری در مقصد ایجاد گردد.

تازه های تحقیق

- نکته برجسته این پژوهش ارائه مفاهیم جدید و نوآورانه در ادبیات مرتبط با اکوسیستم کارآفرینی صنعت مهمان‌نوازی و گردشگری است.

- در این پژوهش مدل سه سطحی جهت توسعه کارآفرینی صنعت گردشگری و مهمان نوازی ارائه شده است که بر اساس آن اکوسیستم ها به صورت فرآیندی توسعه می یابدو این سطح از مدل زیربنای توسعه سطوح بالاتر است.

 

کلیدواژه‌ها


اکبری‌سامانی، ناهید؛ بدری، سیدعلی و رضوانی، محمدرضا (1399). ارزیابی اکوسیستم کارآفرینی گردشگری روستایی (مطالعة موردی: استان تهران). فصلنامه پژوهش‌های روستایی، 11 (3)، صص. 556-575.
بسته‌نگار، مهرنوش (1400). رقص، سرمایه‏‌ای نمادین؛ گزینه‌‏ای برای توسعة گردشگری ایران. نشریة باغ نظر، 18 (96)، صص. 95- 104.
حسنی‌مهر، سیده‌صدیقه و تبری، الهه (1390). پژوهشی در فضای گردشگری شهر انزلی با تأکید بر بازاریابی گردشگری. مطالعات برنامه‌ریزی سکونتگاه‌های انسانی، 6 (17)، صص. 116-128.
خنیفر، حسین و مسلمی، ناهید (1398). اصول و مبانی روش‌های پژوهش کیفی. تهران: نگاه دانش.
داوری، علی؛ سفیدبری، لیلا و باقرصاد، وجیهه (1396). عوامل اکوسیستم کارآفرینی ایران بر اساس مدل آیزنبرگ. توسعه کارآفرینی،‌ 1 (1)، صص. 101-120.
درینی، ولی‌محمد؛ تابان، محمد؛ نامدارجویمی، احسان و باهنر، ناصر (1394). بررسی رابطة سرمایه نمادین با سرمایة فرهنگی (مطالعة موردی: دانشجویان دانشگاه دولتی ایلام). مطالعات فرهنگ ارتباطات. 16 (13)، صص. 177-197.
عابدی‌جعفری، حسن؛ تسلیمی، محمدسعید؛ فقیهی، ابوالحسن و شیخ‌زاده، محمد (1390). تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده‌های کیفی. اندیشه مدیریت راهبردی (اندیشه مدیریت)، 5 (2)، صص. 151-198.
فدایی‌فتح‌آبادی، مهرناز (1396). شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر موفقیت استارت‌آپ‌های اکوسیستم کارآفرینی ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی، دانشکده مدیریت.
قنبرعلی، رضوان (1393). واﮐﺎوی اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﮐﺸﺎورزی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه. رساله دﮐﺘری، دانشگاه رازی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، گروه ترویج و توسعه روستایی.
قدیری معصوم، مجتبی؛ مطیعی‌لنگرودی، سید حسن؛ زالی، محمدرضا و غلامی، علی (1399). مرور نظام‌مند و فراتحلیل کیفی پژوهش‌های اکوسیستم کارآفرینی. فصلنامه پژوهش‌های جغرافیای انسانی، 52 (3)، صص. 1083-1102.
میثمی، امیر‌مهدی؛ محمدی‌الیاسی، قنبر؛ مبینی‌دهکردی، علی و حجازی، سیدرضا (1396). ابعاد و مولفه‌های اکوسیستم کارآفرینی فناورانه در ایران. مدیریت توسعه فناوری. 5 (4)، صص. 9-42.
Acs, Z. J., Stam, E., Audretsch, D. B., and O’Connor, A. (2017). The lineages of the entrepreneurial ecosystem approach. Small Business Economics, 49 (1), pp. 1–10.
Ahmad, N., Seymour, R. G. (2008). Defining Entrepreneurial Activity: Definitions Supporting Frameworks for Data. Collection OECD Statistics Working Paper, pp. 5-6.
Alvedalen, J., Boschma, R. (2017). A critical review of entrepreneurial ecosystems research: towards a future research agenda. European Planning Studies, 25 (6), pp. 887-903.
Audretsch, D., Mason, C., Miles, M., and O’Connor, A. (2018). The dynamics of entrepreneurial ecosystems. Entrepreneurship and Regional Development. 30 (‌3-4), pp. 471-474.
Bachinger, M., Kofler, I., and Pechlaner, H. (2020).  Sustainable instead of high-growth? Entrepreneurrial Ecosystems in Toursim. Journal of Hospitality and Tourism Management, 44, pp. 238-242.
Biswas, Ch., Mamun-Or-Rashid, M. (2018). The Role of Tourism Entrepreneurship Businesses in the Economic Development: An Overview. International Journal of Business and Tehnopreneurship. 8 (2), pp. 167-176.
Braun, V., Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), pp. 77-101.
Brotherton, B., Wood, R. (2001). Hospitality and hospitality management. In search of Hospitality. Theoretical perspectives and debates, pp. 134-156.
Bichler, B., Peters, M., and Kallmuenzer, A. (2020). Entrepreneurial ecosystems in hospitality: The relevance of entrepreneurs' quality of life. Journal of Hospitality and Tourism Management. 44, pp. 152-161.
Bourdieu, P., Passeron, j. c. (1990). Reproduction in education, society and culture, sage Publications lnc.
Bourdieu, P. (1986). The Forms of capital .In j. G. Richardson (Ed), Handbook of theory and research for the sociology of education. pp.2 41-258, New York: Green wood.
Cassee, E. H. (1983). Introduction. In Cassee, E. H. and Reuland, R. (Eds), The Management of Hospitality, Pergamon, Oxford, pp. xiii-xxii.
Camargo, L.O. de. L. (2015). The interstices of hospitality. Research in Hospitality Management, 5, pp. 19–27.
Costa, G. T., Teixeira, M. N., and Lisboa, I. (2019). Perceptions of Entrepreneurial Ecosystem in Tourism Sector: A Study in Municipality of Setúbal. Handbook of Research on Entrepreneurship, Innovation, and Internationalization. 21.
Connelly, A. (2018). How can the entrepreneurship ecosystem in Guyana impact the tourism industry by 2025? Worldwide Hospitality and Tourism Themes. 10.
Eichelberger, S., Peters, M., Pikkemaat, B., and Chan, C. h. (2020). Entrepreneurial ecosystems in smart cities for tourism development: From stakeholder perceptions to regional tourism policy implications. Journal of Hospitality and Tourism Management. 45, pp. 319-329.
Entezari, Y. (2015). Crowd sourcing, innovation and firm performance. Procedia -Social and Behavioral Sciences, 53(6), pp. 1206 – 1215.
Feld, B. (2012). Startup communities: Building an entrepreneurial ecosystem in your city. John Wiley & Sons.
Fu, H., Okumus, F., Wu, K. and Köseoglu, A. (2018). The Entrepreneurship Research in Hospitality and Tourism. International Journal of Hospitality Management. 78, pp. 1-12.
Goeldner, C. R., Ritchie, J. R. B. (2009) Tourism: Principles, Practices, Philosophies. Wiley.
Isenberg, D. J. (2010). How to start an entrepreneurial revolution. Harvard business review, 88(6), pp. 40-50.
Isenberg, D. (2011). The entrepreneurship ecosystem strategy as a new paradigm for economy policy: principles for cultivating entrepreneurship. Babson Entrepreneurship Ecosystem Project, Babson College.
Kantis, H., Federico, J. (2011). A dynamic model of entrepreneurial ecosystems evolution. Journal of Evolutionary Studies in Business. 5(1), pp. 182-220.
Kline, C., Hao, H., Alderman, D., Kleckley, J. W., and Gray, S. (2014). A spatial analysis of tourism, entrepreneurship and the entrepreneurial ecosystem in North Carolina, USA. Tourism Planning & Development, 11(3), pp. 305–316.
Kuckertz, A. (2019). Let’s Take the Entrepreneurial Ecosystem Metaphor Seriously. Journal of Business Venturing Insights,11, pp. 1-23.
Lohmann, G., Panosso Netto, A. (2017). Tourism theory‌: concepts, models and systems. Griffith University, Australia.
Mack, E., & Mayer, H. (2016). The evolutionary dynamics of entrepreneurial ecosystems. Urban Studies, 53(10), pp. 2118-2133.
Mason, C., Brown, R. (2014). Entrepreneurial ecosystems and growth oriented entrepreneurship. Final Report to OECD, Paris.
Malecki, E. J. (2018). Entrepreneurship and entrepreneurial ecosystems. Geography compass, 12(3).
Meshram, S., Rawani, A. M. (2018). Entrepreneurial Ecosystem Insights: A Review, International Journal of Mechanical Engineering and Technology 9(3), pp. 348–356.
Milwood, P., Maxwell, A. (2020). A boundary objects view of Entrepreneurial Ecosystems in tourism. Journal of Hospitality and Tourism Management.
Morant-Martínez, O., Santandreu-Mascarell C., Canós-Darós L., and Millet Roig J. (2019). Ecosystem Model Proposal in the Tourism Sector to Enhance Sustainable Competitiveness. Sustainability. 11(23), pp. 52-66. https://doi.org/10.3390/su11236652
Lashley, C., Lynch, P., and Morrison, A. (2007). Hospitality: A Social Lens. Elsevier, London.
Ratten, V. (2020). Entrepreneurial ecosystems: Future research trends. Thunderbird International Business Review. 62. 10.1002/tie.22163.
Regele, M., Neck, H. (2012). The entrepreneurship education sub-ecosystem in the United States: opportunities to increase entrepreneurial activity. Journal of business & entrepreneurship: JBE. 23(2), pp. 25-47.
Selen, W., Ogulin, R. (2015). Strategic Alignment across a Tourism Business Ecosystem. Athens Journal of Tourism. 2, pp. 167-178.
Spigel, B. (2017). The relational organization of entrepreneurial ecosystems. Entrepreneurship Theory and Practice, 41(1), pp.  49-72.
Stam, E. (2015). Entrepreneurial ecosystems and regional policy: A sympathetic critique.  European Planning Studies, 23 (9), pp. 1759-1769.
Spigel, B., Harrison, R. (2018). Toward a process theory of entrepreneurial ecosystems. Strategic Entrepreneurship Journal, 12 (1), pp. 151–168.
Stam, E., Ven, A. (2021). Entrepreneurial Ecosystems Elements. Small Business Economics, Springer. 56 (2), pp. 809-832.
Solvoll, S., Alsos, G. A., and Bulanova, O. (2015). Tourism Entrepreneurship‌: Review and Future Directions. Scandinavian. Journal of Hospitality and Tourism, 5(8049), pp. 120–137.
Shwetzer, C., Maritz, A., and Nguyen, Q. (2019). Entrepreneurial ecosystems: a holistic and dynamic approach. Journal of Industry-University Collaboration, 1(2), pp. 79-95
Woolley, J. (2017). Infrastructure for entrepreneurship. Oxford Research Encyclopedia of Business and Management. Oxford: Oxford University Press.
World Economic Forum (2013). Entrepreneurial ecosystems around the globe and company growth dynamics (industry agenda). Published by World Economic Forum, Geneva, Switzerland.