ارزیابی میزان رضایتمندی شهروندان از کیفیت محیط شهری (مورد مطالعه : مسکن مهر شهر رشت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی -مطالعه موردی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

چکیده

ازحمایت‌های اخیر دولت در جهت ساخت مسکن مناسب برای اقشار کم درآمد احداث واحدهای مسکن مهراست که به‌عنوان یک رویکرد مهم، اقدام تأمین مسکن را در شکل اجتماعی اش مطرح می کند. مقاله حاضر با هدف ارزیابی میزان رضایتمندی ساکنین ازکیفیت محیط شهری مسکن مهر شهر رشت تهیه گردیده است که جامعه آماری آن براساس جدول مورگان 380 نفر از ساکنان مسکن مهر شهر رشت می باشند. این پژوهش از نظر هدف: کاربردی و توسعه ای، از نظر روش: توصیفی تحلیلی و از نظر نوع داده: ماهیت داده‌های تحقیق از نوع کیفی و کمی است. همچنین روش گردآوری اطلاعات وداده ها نیز اسنادی پیمایشی و برگرفته از ابزار پرسشنامه می باشد. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی می‌باشد که در آمار توصیفی از میانگین و انحراف استاندارد و درآمار استنباطی ازآزمون تی تک نمونه ای و تحلیل رگرسیونی استفاده شده و پایایی آن با آلفای کرونباخ سنجیده شده استکه کلیه محاسبات در نرم افزار SPSS صورت گردیده است. نتایج مطالعه، نشان دهنده رضایت ساکنین ویژگی های سکونتی و عدم رضایت از ویژگی های محیط شهری است. کیفیت محیط شهری برآیند ویژگیهای محیط سکونتی و ویژگی های محیط شهری است که با میانگین2.93 کمتر از میانگین نظری (3) است که نشان سطح پایین کیفیت محیط شهری و عدم رضایت شهروندان است، همچنین نتایج فرضیه نشان داد ویژگی های محتوایی با مقدار ضریب بتای 0.735 از اهمیت بیشتری نسبت به سایر زیرشاخص ها برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


آخوندی، عباس (1393). مجموعه مقالات سمینار سیاست‌های توسعه مسکن در ایران، دانشگاه تهران.
ابراهیم‌زاده، رعنا (1395). ارزیابی طرح مسکن مهر از طریق سنجش رضایت ساکنان نمونه موردی: مسکن مهر شهر رشت، کنفرانس بین‌المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم، رشت، شرکت پیشگامان پژوهش‌های نوین.
پورمند، حسنعلی و طباطبایی، فاطمه (1394). الگوی پنهان حاکم بر نظام استقرار فضایی در مسکن ایرانی- اسلامی (بررسی موردی خانه رسولیان یزد)، پژوهش‌های معماری اسلامی، 4(3): ص 21-3.
حبیبی، سید محسن و مسائلی، صدیقه (1391). سرانه کاربری‌های شهری، مرکز تحقیقات ساحتمان و مسکن، چاپ سوم، تهران: انتشارت آبتین قلم.
خلیلی، احمد؛ نورالهی، حامد؛ رشیدی، نعیمه و رحمانی، مریم (1393). ارزیابی سیاستهای مسکن مهر در ایران و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن، فصلنامه مطالعات شهری، 13: ص 94-83.
درستکار، احسان و ماجدی، حمید (1395). امکان سنجی شکل‌گیری منطقه خلاق با تئوری گردشگری صنعتی(مطالعه موردی: شهرستان یزد)، مجله جغرافیا و توسعه، 45: ص 40-19.
رضایی خبوشان، رضا و نعمتی مهر، مرجان (1395). سنجش کیفیت محیط مسکونی در برنامه مسکن مهر بر اساس نشانگرهای کیفیت زندگی (مورد پژوهش: مسکن مهر شهر جدید پردیس)، مجله صفه، ۶۹: ص 70-53.
رفیعیان، مجتبی؛ مسعودی راد، ماندانا؛ رضایی، مریم و مسعودی راد، مونا (1393). سنجش میزان رضایت‌مندی ساکنان از کیفیت سکونتی مسکن مهر زاهدان، جغرافیا و آمایش شهری منطقه‌ای، 12: ص 150-135.
رهنما، محمدرحیم، کمانداری، محسن (1394). ارزیابی میزان رضایت‌مندی ساکنین از کیفیت محیط مسکونی در شهر کرمان (مطالعه موردی: پروژه مسکن مهر شهرک مهرگان)، نشریه مطالعات نواحی شهری در دانشگاه شهید باهنر کرمان، 2: ص 59-39.
زنگنه، مینا؛ قهرمانی، مریم و گودرزی سروش، محمدخلیل (1396). ارزیابی میزان رضایتمندی ساکنان از کیفیت سکونتی مسکن مهر در شهر همدان، مطالعات محیطی هفت حصار. ۶ (۲۲): ص 44-31.
سعیدی رضوانی، نوید و کاظمی، داود (1390). بازشناسی چارچوب توسعه درون زا در تناسب با نقد سیاست‌های جاری توسعه مسکن (مسکن مهر) نمونه موردی: شهر نظنز، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، 75: ص 132-113.
شاهی آقبلاغی، عارف؛ زنگنه، یعقوب؛ خدابنده لو، حسن و درودی‎نیا، عباس (1395). ارزیابی شاخص‌های کیفیت محیط شهری (مطالعه موردی : مسکن مهر شهر سبزوار)، مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، 26(7): ص 72-55.
فتحی بیرانوند، محمد (1387). آسیب‌شناسی بافت‌های فرسوده شهری (موانع، کاستی‌ها، راهکارها)، اولین همایش بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری، مشهد.
محسنی، حسین (1391). آسیب‌شناسی پروژه‌های مسکن مهر با تاکید بر فضاهای جمعی و عابر پیاده (مطالعه موردی مسکن مهر قزوین)، مشهد اولین کنفرانس ملی بنای ماندگار.
ملکشاهی، غلامرضا؛ نیک‌پور، عامر و حبیبی، ساناز (1396). مقایسه میزان رضایت مندی ساکنان از مجتمع‎های مهردولتی و خودمالک، دریافتند که در مسکن مهر دولتی، فصلنامه مطالعات شهری، 27: ص 52-42.
ملکی، سعید؛ حسینی، سیدرضا؛ ویسی، الهام و مختاری، صادق (1394). سنجش رضایت‌مندی شهروندان از کیفیت سکونتی طرح مسکن مهر مطالعه موردی: شیرین شهر اهواز، نشریه پژوهش و برنامهریزی شهری، 23(6): ص 168- 155.
نقیبی، نجمه و حسینی، سیدباقر (1393). تاثیر مولفه‌های روانی، کالبدی و محیطی در ارتقاء رضایتمندی ساکنان مجتمع‎های مسکونی، دو فصلنامه معماری و شهرسازی پایدار، 2(2): ص 25-15.
Abdul Mohit M., Ibrahim M., Razidah Rashid Y. (2014). Assessment of residential satisfaction in newly designed public low-cost housing in Kuala Lumpur, Malaysia; J. Habitat International, 94: 59-25.
AMERIGO.M AND ARAGONE.J.A, (2016). ATHEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACH TO THE STUDY OFRESIDENTIAL SATISFACTION, Journal of Environmental Psychology (2016) 17.
Bonaiuto M, Fornara .F, (2017). Residential Satisfaction and Perceived Urban Quality,23(14): 45-59.
Campbell, J. M; Converse P.E. & Rodgers W.L. (1976). "The Quality of American Life: Perceptions Evaluation and Satisfactions New York" Russell Sage.
Feng MZ, Jin BY. ,(2013) The Energy-Saving Research of Southward Balconyin Heating Area. Applied Mechanics and Materials.
      Grigsby, w, Rosenbery, L, Urban Housing policy, (2013). Aps publications : NY.
Skalickya. V, Čerpesb .I, (2019). Comprehensive assessment methodology for liveable residential environment, Cities,94 (20): pp 44–54.
Van Poll R. (2002). “The perceived quality of the urban residential environment, A multi-attribute evaluation”, Rijksuniversiteit Groningen , Groningen,17-38.
Zhan D, Kwan. Mei-Po, Zhang. W, (2019). Assessment and determinants of satisfaction with urban livability in China, Cities,20(11): 1-10.
www.google map.com.