شناسایی موضوع تولیدات علمی حوزه مناطق ساحلی با استفاده از رویکرد علم سنجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور قم

2 گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه پیام نور قم

چکیده

مطالعة حاضر با هدف بررسی تولید علم پژوهشگران در حوزة منطقه ساحلی با استفاده از رویکردهای علم سنجی صورت گرفته است. این مطالعه از نوع کاربردی است و به روش پیمایشی-توصیفی و با رویکرد علم سنجی و تحلیل شبکه‌های اجتماعی صورت گرفته است. جامعه آماری در این مطالعه، 1753 مدرک از پژوهشگران در حوزه منطقه ساحلی در پایگاه استنادی وب آو ساینس بین سال‌های 2000 تا 2019 می‌باشد. داده‌ها با استفاده از نرم افزار اکسل و VOSviewer مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد تولیدات این حوزه در جهان بیشتر با موضوعات sea, bay, dynamics صورت گرفته و واژگان sea, management, bay, model پرتکرارترین واژگان در تولیدات حوزه ی منطقه ساحلی شناخته شدند. تجزیه و تحلیل داده‌های مربوط به شبکه هم تالیفی کشورها با یکدیگر نشان داد ایالات متحده آمریکا، روسیه، چین سه کشور برتر از نظر تولید علم و همچنین آلمان، فرانسه و ایالات متحده آمریکا دارای بیشترین زوج علمی می‌باشند. مطالعه سازمان‌های فعال در حوزه مناطق ساحلی نیز حاکی از آن است که russian acad sci, chinese acad sci, univ Gdansk برترین دانشگاه‌ها و موسساتی می‌باشند که در حوزه منطقه ساحلی فعالیت دارند. با توجه به افزایش کیفیت مقالاتی که با همفکری و مشارکت چند نویسنده صورت می‌گیرد و افزایش حوزه‌های میان رشته‌ای، پژوهشگران در حوزه مناطق ساحلی باید با مدنظر قرار دادن حوزه‌هایی که نیاز به پژوهش دارند، به مطالعات مشترک با سایر نویسندگان علی الخصوص نویسندگان خارجی بپردازند.

کلیدواژه‌ها


بشیری، جواد (1394). بررسی ضریب همکاری گروهی و هم‌تالیفی نگارندگان مقاله‌های منتشر شده در نشریه رستنیها طی ساله‌های 1379 تا 1393. رستنیها 16(1): ص 131-123.
رضایی صوفی، مرتضی؛ خاصه، علی اکبر؛ خاصه، علی (1397). تحلیل علم سنجانه‌ی مقالات پژوهشگران علوم ورزشی ایران در آی.اس.آی. مدیریت ارتباطات در رسانه‌های ورزشی، 5(19): ص 62-49.
رئیس‌زاده، محمد؛ کرمعلی، مازیار (1397). ترسیم نقشه علمی مقالات حوزه ترومای نظامی با استفاده از تحلیل هم واژگانی در مدلاین. مجله طب نظامی، 20(5): ص 487-476.
سهیلی، فرامرز (۱۳۹۱). تحلیل ساختار شبکه‌های اجتماعی هم‌نویسندگی بروندادهای علمی پژوهشگران علم اطلاعات به منظور شناسائی و سنجش روابط، تعاملات و راهبردهای هم‌نویسندگی در این حوزه. پایان‌نامه دکتری، دانشگاه شهید چمران اهواز، گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی.
مصطفوی، اسماعیل؛ عصاره، فریده؛ توکلی‌زاده راوری، محمد (1397). شناسایی ساختار محتوایی مطالعات علم اطلاعات و دانش شناسی بر اساس واژگان و مفاهیم مقالات آن در پایگاه اطلاعاتی وبگاه علم (2009-2013). پژوهشنامه مدیریت و پردازش اطلاعات، 33(3): ص1300-1271.
هادی‌پور، وحید (1390). ارائه روش تعیین حساسیت مناطق ساحلی به آلودگی نفتی (مطالعه موردی سواحل استان مازندران). دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی: دانشکده مهندسی عمران. پایان نامه کارشناسی ارشد عمران.
Biljecki, F. (2016). A scientometric analysis of selected GIScience journals.International Journal of Geographical Information Science, 30(7), 1302-1335.
Chang, Y.W., Huang, M.H., & Lin, C.W. (2015). Evolution of research subjects in library and information science based on keyword, bibliographical coupling, and co-citation analyses. Scientometrics, 105(3), 2071-2087.
Lee, P.C., & Su, H.N. (2010). Investigating the structure of regional innovation system research through keyword co-occurrence and social network analysis. Innovation: Management, Policy, & Practice, 12(1), 26-40.
Liu, G.Y., Hu, J.M., & Wang, H.L. (2012). A co-word analysis of digital library field in China. Scientometrics, 91(1), 203-217.
Pu, B., & Qiu, Y. (2015). A BIBLIOMETRIC ANALYSIS ON URBANIZATION RESEARCH FROM 1984 TO 2013. OPEN HOUSE INTERNATIONAL, 40(3), 37-43.
Wang, J., & Liu, Z. (2014). A bibliometric analysis on rural studies in human geography and related disciplines. Scientometrics, 101(1), 39-59.
Yan, B.N., Lee, T.S., & Lee, T.P. (2015). Mapping the intellectual structure of the Internet of Things (IoT) field (2000–2014): A co-word analysis. Scientometrics, 105(2), 1285-1300.
Zhang, S. J., Lyu, P. H., & Yan, Y. (2015). Global geographical and scientometric analysis of tourism-themed research. Scientometrics, 105(1), 385-401.