مکانیابی بهینه پارکینگهای عمومی با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP در محیط GIS . مطالعه موردی : شهر رامسر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور استان گیلان

2 کارشناس ارشد

چکیده

با افزایش جمعیت و تردد وسایل نقلیه در بافت مرکزی شهر به دلیل وجود کاربریهای جاذب سـفر و همچنین توان پایین شبکه های دسترسی مشکلات ترافیکی زیـادی را ایجـاد مـی کنـد کـه احـداث پارکینگهای عمومی در مکانهای مناسب، بعنوان یکی از مهمترین زیرساخت های سیستم حمل و نقل و معابر است میتواند موجبات حـل بسـیاری از مشـکلات را در بافت مرکزی فراهم سازد. این پژوهش در پی شناسایی و انتخاب نقاط مستعد جهت احداث پارکینگ با توجه به معیارهای مؤثر بـرای پاسخگویی به حجم ترافیک می باشد که در نتیجـه از ترافیـک عبـوری و سـاکن و مشکلات ناشی از آن کاسته و مشکلات دسترسی به پارکینگ و مکانی جهت پارک خودرو، بخوبی حل خواهد شد. پژوهش حاضر در محدوده شهر رامسر از شهرهای با عملکرد ساحلی صورت گرفته و معیارهـایی همچون کاربریهای جاذب سفر، دسترسی به خیابانهای اصلی، نزدیکی به مناطق متراکم جمعیتی، نزدیکی به میادین و تقاطع اصلی مرکز شهر، پارکینگهای موجود، نوع کاربری اراضی، شیب و فاصله از رودخانه برای مکانیابی پارکینگ در نظرگرفته شده است. با توجه به این که لحاظ کردن تمـامی معیارها به روش سنتی مشکل است از سامانه اطلاعات جغرافیایی استفاده شده است و همچنـین بـه دلیل اهمیت متفاوت معیارها در مکانیابی برای وزندهی آنها از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی اسـتفاده گردید. در نهایت با بهره گیری از روش تلفیق همپوشـانی شـاخص، معیارهـا بـاهم ترکیـب شـدند و مکانهای پیشنهادی مناسب جهت احداث پارکینـگ مشـخص شـدند. ایـن مکـان هـا در مجـاورت خیابانهای اصلی و معابر با عرض کم و کاربریهای جاذب سفر متعدد قرار دارند.

کلیدواژه‌ها