بررسی اثرات گردشگری در توسعه کارآفرینی روستاهای ساحلی (منطقه مورد مطالعه: روستاهای ساحلی شهرستان سامان، استان چهارمحال و بختیاری)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی گروه جغرافیا دانشگاه یزد

چکیده

از جمله چالش های بسیاری از روستاهای کشور رکود اقتصادی است و گسترش کارآفرینی در این سکونت گاهها نقش مهمی در بهبود درآمد مردم دارد. بر این اساس، این تحقیق به بررسی اثرات گردشگری در توسعه کارآفرینی روستاهای ساحلی شهرستان سامان پرداخته است. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی تحلیلی است . اطلاعات مورد نیاز بر مبنای دو روش اسنادی و میدانی جمع آوری شده است. جامعه آماری این تحقیق مشتمل بر 5181 خانوار روستاهای ساحلی شهرستان سامان می باشد. حجم کل نمونه خانوارهای روستایی مشتمل بر 358 سرپرست خانوار می باشد که متناسب با سهم جمعیت هر روستا به صورت تصادفی تکمیل شده است. بر اساس نتایج تحقیق در ارتباط با فضای کارآفرینی ، مولفه هایی همچون تمایل به استفاده از تسهیلات بانکی برای راه اندازی فعالیت تولیدی – خدماتی مرتبط با گردشگری ، ترجیح افراد به اداره کردن یک شبکه تولید خانگی و ... نظر خانوارها مناسب بوده است و بر عکس در زمینه هایی همچون وجود منابع مالی لازم برای انجام فعالیت تولیدی – خدماتی مرتیط با گردشگری ، برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با کارآفرینی ، و... پاسخ ها منفی بوده و میانگین این مولفه ها کمتر از میانگین است. همچنین در خصوص تاثیرات گردشگری بر کارآفرینی روستایی هر چند افزایش اشتغال و بهبود درآمدها را به دنبال داشته است اما از طرف دیگر افزایش قیمت زمین و مسکن در روستاها ، گسترش خانه های دوم ، تغییر کاربری اراضی و ... از نتایج منفی گسترش گردشگری در منطقه است.

کلیدواژه‌ها