ارزیابی فرهنگ زیست‌محیطی جامعه در مقاصد گردشگری ساحلی استان گیلان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

محیط‌زیست اساسی‌ترین سرمایه‌ها و منابع گردشگری تلقی می‌شود. در میان مجموعه فعالیت‌های بشری که اثرات مهمی‌ بر محیط-زیست گذارده‌اند بدون شک گردشگری را می‌توان در زمره مهمترین‌ها قلمداد کرد. مسائل زیست‌محیطی عمیقاً دارای مفهوم اجتماعی‌اند و در کل مسائل زیست‌محیطی ریشه فرهنگی دارند. بخش عمده‌ای از معضلات زیست‌محیطی موجود، ریشه در فقدان آگاهی‌های لازم و ضعف فرهنگی در زمینه ارتباط انسان و طبیعت دارد و در واقع نوعی مشکل فرهنگی محسوب می‌شود. هدف پژوهش، ارزیابی فرهنگ زیست‌محیطی ذینفعان گردشگری که شامل گردشگران، روستائیان و کارشناسان سازمانی در استان گیلان می‌باشد. فرهنگ زیست‌محیطی در این پژوهش در قالب نگرش و رفتار زیست‌محیطی مورد توجه قرار گرفت. از آزمون t تک نمونه‌ای و تحلیل واریانس برای تحلیل داده‌ها استفاده گردید. این پژوهش در مقاصد گردشگری ساحلی روستایی استان گیلان انجام شده، به همین دلیل علاوه بر گردشگران ساحلی، روستائیان و همچنین کارشناسان ادارات متولی مقاصد مورد مطالعه قرار گرفتند. با توجه به نتایج پژوهش، گردشگران و روستائیان از سطح فرهنگ زیست‌محیطی پایین برخوردار هستند. و میانگین فرهنگ زیست‌محیطی کارشناسان در سطح متوسط می‌باشد. همسو با نتایج پژوهش‌های پیشین، نتایج این پژوهش نیز حاکی از سطح فرهنگ زیست-محیطی پایین در جامعه است.

کلیدواژه‌ها