دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی- مستخرج از رساله

تحلیل فضایی تحولات کالبدی ـ فضایی سکونتگاه‌های روستایی با منظر گردشگری (مورد مطالعه: روستاهای ساحلی شهرستان رشت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1402

10.22124/gscaj.2023.24130.1224

محمدعلی ویشکائی؛ تیمور آمار؛ عیسی پوررمضان؛ محمدباسط قریشی