دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی- مستخرج از رساله

تحلیل عوامل مؤثر بر جریان رقابت‌پذیری توسعه شهری در جهت کاهش نابرابری‌های درون منطقه‌ای (نمونه موردی: استان اذربایجان غربی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1401

10.22124/gscaj.2022.22313.1167

پرویز یزدانپناه؛ بختیار عزت پناه؛ بشیر بیگ بابایی