نویسنده = ������������������ ������ ����������������