نقش فرم‌های فضایی در بازتولید سرمایه اجتماعی در شهرهای ساحلی با تاکید بر کاربری زمین (مطالعه موردی: شهر بابلسر)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا دانشگاه پیام نور. ساری

2 دانشگاه پیام نور. سازمان مرکزی

3 دانشگاه پیام نور ساری

4 گروه جغرافیا. دانشگاه پیام نور. استان گلستان

چکیده

ایده بازتولید فرایندهای اجتماعی توسط فرم‌های فضایی یا طراحی کالبدی شهرها از واپسین دهه قرن بیستم تا به امروز به عنوان پاسخی به مشکلات مختلفی ناشی از روند رو به رشد شهری شدن در دنیا در بین صاحبنظران و پژوهشگران حوزه علوم فضایی مطرح و مورد مباحثه بوده است. هدف این پژوهش سنجش و ارزیابی میزان تاثیرگذاری کاربری ترکیبی به عنوان فرمی فضایی برسرمایه اجتماعی در شهر ساحلی بابلسر می‌باشد. این پژوهش با روشی توصیفی-تحلیلی انجام گرفته و بدین منظور نمونه آماری متشکل از 382 نفر از شهروندان شهر ساحلی بابلسر مورد مطالعه قرار گرفته و توزیع قضایی شاخص‌سرمایه اجتماعی در سطح شهر بابلسر با روش ویکور مورد محاسبه و با الگوی توزیع کاربری ها در سطح شهر بابلسر مورد مقایسه قرار می‌گیرد. یافته های این پژوهش مبین آن است که محلات هسته اصلی شهر و غرب بابلرود با بهره بردن از بالاترین میزان سرمایه اجتماعی همبستگی مثبت و متوسطی با شاخص کاربری ترکیبی فرانک در سطح شهر بابلسر نشان می‌دهد.از این‌رو افزایش کاربری های ترکیبی با ارتقا تعاملات اجتماعی و عدالت فضایی می‌تواند منجر به افزایش سرمایه اجتماعی شهر ساحلی بابلسر شود.

کلیدواژه‌ها