مطالعات جغرافیای انسانی نواحی ساحلی (HGSCA) - اهداف و چشم انداز