مطالعات جغرافیای انسانی نواحی ساحلی (HGSCA) - فرایند پذیرش مقالات