مطالعات جغرافیای انسانی نواحی ساحلی (HGSCA) - داور - داوران