مطالعات جغرافیای انسانی نواحی ساحلی (HGSCA) - شماره جاری