مطالعات جغرافیای انسانی نواحی ساحلی (HGSCA) - اصول اخلاقی انتشار مقاله