رابطه عدالت فضایی و مشارکت سیاسی؛ مطالعه موردی:کرانه ساحلی جنوبی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر پست دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس - تهران -ایران

2 مدرس دانشگاه پیام نور

3 مربی گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور ,ایران

چکیده

چکیده
عدالت فضایی به عنوان یک سطح تحلیل به منظور بررسی سطح توسعه و پیشرفت متوازن در مقیاسهای مختلف از عوامل و عناصری چند تأثیر می‌پذیرد که برخی از آنها ماهیت و کارکرد زیربنایی و برخی دیگر کارکرد و ماهیت مکمل و روبنایی دارند. از جمله عناصر زیربنایی می توان سهم بری از قدرت و تأثیر بر سرچشمه های آن است که به نوعی تعیین کننده سایر زمینه های عدالت فضایی است. در جوامع امروزی سهم بری از قدرت در چارچوب فرآیندهای دموکراتیک و از مسیر مشارکت سیاسی به معنای واقعی کلمه تجلی می یابد. از این رو مطالعه مشارکت سیاسی و جایگاه آن در دست یابی به عدالت فضایی از ضروریات سازمانده و مدیریت سیاسی فضای ملی است. اهمیت کرانه ساحلی جنوبی کشور از نظر مزیتهای ژئوپلیتیکی و ژئو استراتژیکی ضرورت مطالعه و تحلیل رابطه مشارکت سیاسی و عدالت فضایی را دو چندان می کند. بدین منظور در مقاله پیش رو با روش توصیفی و تحلیلی و تکیه بر منابع کتابخانه ای سعی بر تحلیل رابطه عدالت فضایی و مشارکت سیاسی در کرانه ساحلی جنوب شده است. نتایج حاکی از این امر است که کرانه ساحلی جنوب کشور از نظر شاخص عدالت فضایی دارای یک توزیع نا همگون و نامتقارن است، به گونه‌ای که استان بوشهر بالاتر از میانگین ملی و استان خوزستان با اندکی اغماض همتراز میانگین ملی قرار دارد، استانهای سیستان و بلوچستان و هرمزگان هم پایین تر از میانگین ملی قرار دارند.
کلمات کلیدی: مشارکت سیاسی، عدالت فضایی، بی‌عدالتی فضایی،کرانه ساحل جنوبی.

کلیدواژه‌ها