نویسنده = ���������� �������� ����������
تحلیل کیفی عناصر اکوسیستم کارآفرینی صنعت مهمان‌نوازی و گردشگری (مطالعة موردی: شهرستان بندر انزلی)

دوره 3، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 41-67

10.22124/gscaj.2022.21792.1151

سعیده اسماعیلی؛ اسماعیل قادری؛ فاطمه یاوری گهر؛ مجید یاسوری