نویسنده = ������������ ����������
تغییرات زمانی - مکانی باد بیشینه در نواحی ساحلی ایران

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 45-60

10.22124/gscaj.2022.21182.1129

سهراب قائدی؛ مرتضی اسمعیل نژاد