نویسنده = ������������ �������������������� ����������