نویسنده = ���������� ����������
ارزیابی تأثیر فرم بر پایداری محله های شهری (مورد مطالعه: آمل)

دوره 2، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 5-30

10.22124/gscaj.2021.19638.1079

عامر نیک پور؛ صدیقه لطفی؛ زبیده منصورلکورج