مطالعات جغرافیای انسانی نواحی ساحلی (HGSCA) - مقالات آماده انتشار